Polityka prywatności firmy RPC Superfos

Polityka prywatności firmy RPC Superfos

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 roku


Jako administrator danych, firma RPC Superfos zobowiązuje się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

W niniejszej Polityce prywatności opisano w jaki sposób RPC Superfos jako firma działa jako administrator danych, który zbiera i zarządza informacjami zbieranymi od osób spoza firm RPC Superfos, takich jak indywidualni przedstawiciele klientów, dostawcy, inni partnerzy biznesowi, kandydaci do pracy oraz odwiedzający. W polityce opisano także sposób, w jaki postępujemy w odniesieniu do Państwa praw ustawowych w dziedzinie danych osobowych oraz sposób kontaktu z firmą RPC Superfos w sprawach dotyczących prywatności.

Stosowany w niniejszym dokumencie termin „RPC Superfos” lub „my” oznacza jednostkę biznesową występującą w charakterze administratora lub podmiotu przetwarzającego dotyczące Państwa informacje. Administratorem danych jest spółka RPC Superfos a/s z siedzibą w Danii, a w niektórych przypadkach należące do RPC Superfos przedsiębiorstwa w krajach, w których prowadzą działalność.

Wszystkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z prawami ochrony danych obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.  

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, lub jeśli chcieliby Państwo skorzystać z jakichkolwiek przysługujących Państwu praw ustawowych prosimy o kontakt.
E-mail: privacy@rpc-superfos.com
Tel.: +45 5911 1110
Siedziba główna w Danii: RPC Superfos a/s, Spotorno Allé 8, 2630 Taastrup, Dania

Do kogo odnosi się niniejsza Polityka prywatności?

Niniejsza Polityka dotyczy następujących osób:

 • Osób reprezentujących naszych aktualnych i byłych klientów, dostawców, konsultantów oraz innych partnerów biznesowych.
 • Osób reprezentujących potencjalnych partnerów biznesowych. Mogą być nimi osoby, do których kierowane są kampanie marketingowe, uczestnicy wystaw, odbiorcy naszych regularnych biuletynów oraz osoby, do których kierujemy inne działania marketingowe.
 • Kandydatów do pracy, którzy składają podania o pracę, w odpowiedzi na nasze ogłoszenia oraz osób, które przesyłają podania z własnej inicjatywy.
 • Osób odwiedzających nasze obiekty.

W jakich celach wykorzystujemy dotyczące Państwa dane?

W przypadku klientów, dostawców lub innych partnerów biznesowych zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i przetwarzamy dotyczące ich dane osobowe w celu umożliwienia współpracy biznesowej z nimi oraz ich firmami. W ramach normalnej i uzasadnionej prawnie działalności wymagane jest przechowywanie i wykorzystanie danych poszczególnych osób w celu kontaktowania się z nimi.

W przypadku potencjalnych partnerów biznesowych zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i przetwarzamy dotyczące ich dane osobowe w celu umożliwienia komunikacji z nimi odnośnie działalności biznesowej. Np. w przypadku potencjalnych klientów wymagany jest kontakt w celu informowania o naszych produktach i usługach.

W przypadku kandydatów do pracy i przekazania nam informacji w podaniu o pracę zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i przetwarzamy dotyczące ich dane osobowe w ramach procesu rekrutacji i umożliwienia oceny ich indywidualnych kwalifikacji zawodowych. W razie zatrudnienia w RPC Superfos informacje podane podczas rekrutacji zostają zachowane i włączone do Państwa dokumentacji pracowniczej. W razie gdyby kandydat nie został przyjęty do pracy, wszystkie dotyczące go informacje zostają usunięte w bezpieczny sposób po upływie określonego terminu, który jest uzależniony od danej jednostki.

Uzasadniony prawnie interes dla przetwarzania dotyczących Państwa danych

Dotyczące Państwa dane przetwarzamy wyłącznie, o ile mamy uzasadniony prawnie interes, który to umożliwia. Uzasadniony prawnie interes jest uzależniony od powodu zebrania tych danych, i jaki sposób przechowywania, wykorzystania i przetwarzania Państwa danych przez nas jest wymagany.

Kiedy Państwa dane nie są już wymagane, usuwamy lub niszczymy je w bezpieczny sposób. Ponadto bierzemy pod uwagę to, w jaki sposób możemy z czasem zminimalizować ilość przetwarzanych przez nas danych osobowych, oraz czy możemy poddać je anonimizacji, tak aby nie można było Państwa z nimi połączyć lub ustalić Państwa tożsamości. W takim przypadku możemy wykorzystywać te dane bez osobnego powiadomienia Państwa o tym.  

Kategorie danych, które zbieramy

W przypadku partnerów biznesowych i potencjalnych partnerów biznesowych, w najszerszym zakresie zbieramy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy i jej adres pocztowy
 • Nazwa stanowiska i działu
 • Adres e-mail
 • Numery telefonów (bezpośrednich i komórkowych)
 • Nazwa branży, w której Państwo działają (spożywcza, materiałów budowlanych itp.)

Nie będziemy się zwracać o podanie dalszych danych osobowych.

Od osób, które pragną otrzymywać nasze biuletyny elektroniczne lub inne materiały marketingowe pocztą elektroniczną zbieramy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Stanowisko
 • Adres e-mail
 • Preferowany język odbiorcy

W przypadku kandydatów do pracy możemy zbierać szereg różnorakich informacji, w tym m.in. podane poniżej, w zależności od rodzaju stanowiska. Dane te mogą być także zbierane i przetwarzane przez agencje rekrutacyjne.  W ramach oceny złożonych podań o pracę możemy korzystać z innych źródeł informacji, w tym mediów społecznościowych.

 • Indywidualne dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, adres zamieszkania, prywatny nr telefonu oraz prywatny adres e-mail
 • Data urodzenia
 • Płeć
 • Stan cywilny
 • Numer ubezpieczenia socjalnego lub krajowy numer identyfikacyjny
 • Informacje w toku rekrutacji (w tym dokumentacja przebiegu kariery zawodowej, referencje i inne informacje podane w życiorysie, liście motywacyjnym lub w ramach procesu aplikacji)
 • Dane dotyczące przebiegu zatrudnienia (w tym nazwy stanowisk, przebieg zatrudnienia, informacje o wymiarze pracy, szkoleniach i przynależności do organizacji zawodowych).

W zależności od rodzaju stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja możemy zbierać następujące wrażliwe dane osobowe:

 • Informacje dotyczące stanu zdrowia, w tym wszelka dokumentacja dotycząca schorzeń i stanu zdrowia
 • Informacje dotyczące ewentualnych wyroków skazujących i przestępstw

W przypadku osób odwiedzających nasze obiekty zbieramy następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Osoba zapraszająca
 • Godzina wejścia i wyjścia
 • Ograniczony pakiet informacji dotyczących zdrowia (w przypadku wizyt w halach produkcyjnych lub magazynach)

Osoby odwiedzające nasze obiekty zostaną zarejestrowane przez miejscowy system monitoringu wizyjnego (CCTV). Prosimy o zapoznanie się z Polityką dotyczącą monitoringu wizyjnego w danym obiekcie.

Dane, które przekazują nam Państwo z własnej inicjatywy

W razie przekazania nam dodatkowych danych osobowych w własnej inicjatywy (np. w postaci zdjęcia z Państwa podobizną przesłanego pocztą elektroniczną) nie będziemy ich wykorzystywać ani przetwarzać, jednakże nie podejmiemy żadnych specjalnych działań w celu ich usunięcia.

Firma RPC Superfos jest obecna w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter, LinkedIn i YouTube. W odniesieniu do Państwa danych udostępnianych nam za pośrednictwem tych serwisów, postępujemy zgodnie z kodeksem postępowania danej platformy. Nie zapisujemy Państwa danych w naszych własnych systemach. Nie zarządzamy treściami na tych platformach (np. nie usuwamy Państwa danych po upływie określonego terminu. Stanowi to odpowiedzialność właściciela platforma (administratora danych platformy).

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Zobowiązujemy się do ochrony bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa dla zapobieżenia nieumyślnej utracie lub wykorzystaniu Państwa danych osobowych oraz nieuprawnionemu dostępowi, ich zmianie lub ujawnieniu.

Ponadto, ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych tak, aby uzyskiwali go wyłącznie pracownicy, przedstawiciele, kontrahenci i inne osoby trzecie, które go wymagają ze względów biznesowych. Przetwarzają oni Państwa dane osobowe wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i podlegają oni obowiązkowi zachowania poufności.

Możemy ujawniać Państwa dane zaufanym osobom trzecim na zasadach przewidzianych niniejszą Polityką prywatności. Wymagamy, aby wszystkie osoby trzecie wprowadziły odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa dla zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z prawem duńskim i UE. 

Wdrożyliśmy procedury mające na celu podjęcie odpowiednich działań w razie jakichkolwiek podejrzeń, iż doszło do naruszenia bezpieczeństwa i powiadomimy wszelkie odpowiednie organy regulacyjne w razie podejrzenia, iż doszło do naruszenia bezpieczeństwa, jeśli przepisy prawa nakładają na nas ten wymóg.

Z oczywistych powodów kandydaci do pracy udostępniają nam wysoce poufne i wrażliwe dane osobowe. Dostęp do tych danych mają wyłącznie pracownicy działu kadr oraz osoby bezpośrednio uczestniczące w procesie rekrutacji. Dział kadr przechowują dane w sposób wysoce bezpieczny i chronią je przed zaginięciem lub wykorzystaniem w nieuprawniony sposób, oraz nieuprawnionym dostępem do nich, ich zmianą lub ujawnieniem.

Przechowywane przez nas dane osobowe w przeważającej mierze przechowywane są na terenie Danii i w naszych biurach w Europie. Ograniczona ilość danych osobowych przechowywana jest przy wykorzystaniu usług w chmurze stron trzecich znajdujących się w Europie.

Partnerzy w dziedzinie przetwarzania danych

W celu przetwarzania danych osobowych na rzecz RPC Superfos możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom zależnym RPC Superfos, wszelkim spółkom stowarzyszonym lub innym zaufanym przedsiębiorstwom lub osobom, które działają na podstawie umowy o zachowaniu poufności. Te podmioty i osoby są zobowiązane do przetwarzania tych danych zgodnie z naszymi instrukcjami i niniejszą Polityką prywatności. Nie przysługuje im prawo do samodzielnego udostępniania tych informacji.

Możemy przekazać Państwa dane osobowe w przypadku nabycia firmy RPC Superfos lub fuzji z inną firmą.  Powiadomimy o tym zanim to nastąpi, a jeśli będzie to wymagane, opublikujemy nową Politykę prywatności.

Państwa prawa dotyczące danych osobowych w naszym posiadaniu

W określonych okolicznościach przysługują Państwu prawa do kontrolowania Państwa danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Najważniejsze z tych praw wymieniamy poniżej.

 • Prawo do informacji o tym, czy jesteśmy w posiadaniu Państwa danych osobowych, a jeśli tak, informacji o tym jakie dane posiadamy i w jaki sposób je przechowujemy/przetwarzamy.       
 • Prawo dostępu do Państwa danych osobowych (tzw. „Wniosek podmiotu danych o uzyskanie dostępu”). Mogą Państwo otrzymać kopię przechowywanych przez nas danych na Państwa temat i sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Prawo do sprostowania przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat. Mogą Państwo zażądać sprostowania wszelkich przechowywanych przez nas nieprawidłowych danych na Państwa temat.
 • Prawo do usunięcia Państwa danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie danych osobowych, o ile nie istnienie uzasadniony powód dla ich dalszego przetwarzania przez nas. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do zażądania od nas usunięcia Państwa danych osobowych w razie skorzystania z prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej).

Przysługują Państwu dalsze prawa, które nie mają zastosowania w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez RPC Superfos. Wszystkie prawa podano w Rozdziale 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jeśli pragną Państwo skorzystać z któregoś z tych praw, prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem privacy@rpc-superfos.com z podaniem imienia, nazwiska, oraz prawa lub praw, z których pragną Państwo skorzystać oraz powodu lub powodów, dla których chcą Państwo z niego/nich skorzystać. Skontaktujemy się z Państwem, aby podać dalsze informacje. 

W razie wniosku o udzielenie dostępu, odpowiednie informacje podamy Państwu w terminie jednego miesiąca od wpłynięcia wniosku.  Jeśli informacje nie będą dostępne w tym terminie, skontaktujemy się z Państwem i wyjaśnimy przyczyny opóźnienia.

Dostęp do Państwa informacji (lub skorzystanie z innych praw) jest bezpłatny. Jednakże możemy naliczyć uzasadnioną opłatę, jeśli Państwa wniosek o dostęp będzie wyraźnie nieuzasadniony lub przesadny. W takich okolicznościach możemy także odrzucić wniosek.

Aby potwierdzić Państwa tożsamość i umożliwić dostęp do danych (lub skorzystanie z jakiegokolwiek innego przysługującego Państwu prawa), możemy zwrócić się do Państwa o podanie określonych informacji. Stanowi to jeden z odpowiednich środków bezpieczeństwa dla zapewnienia, że dane osobowe nie są ujawniane osobom, które nie są uprawnione do uzyskania dostępu do nich.

Państwa prawo do rezygnacji

W dowolnym czasie przysługuje Państwu prawo do rezygnacji z otrzymywania naszego biuletynu lub innych form marketingu bezpośredniego. W takim przypadku bezzwłocznie podejmiemy odpowiednie kroki. Mogą Państwo automatycznie zrezygnować z otrzymywania e-maili od nas przesyłając niniejszy formularz rezygnacji.

Organ do spraw ochrony danych

Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia wątpliwości lub wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego (krajowy organ regulacyjny).

Wykorzystanie plików cookies

Na naszych stronach internetowych korzystamy z plików cookies i innych technologii firm zewnętrznych, które umożliwiają nam zbieranie informacji na temat naszych klientów i preferencji użytkowników. Mogą Państwo zezwolić na stosowanie plików cookies lub ograniczyć ich stosowanie korzystając z ustawień indywidualnych Państwa przeglądarki. Stosowane przez nas pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację tożsamości osób.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookies, mogą je Państwo wyłączyć i skasować pliki cookies zapisane na dysku twardym. Informujemy użytkowników, że w razie skasowania lub zablokowania plików cookies strony internetowe mogą nie funkcjonować w pełni prawidłowo.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności 

Regularnie sprawdzamy stosowane przez nas procedury ochrony danych i prywatności, a wszelki zmiany naszej Polityki prywatności publikujemy na tej stronie.

 

Pliki pokrewne


Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Contact
Michael Opsahl
Divisional IT Manager
Superfos Division
Phone: +45 5911 1110

Hi, I’m CombiPac - CombiRound.

I combine plastic with cardboard. I’m grease resistant and I can shape up: Cup or a tray, I’m the one that you want. Get to know me better...

Czy chcesz, abyśmy się z Tobą skontaktowali?

Proszę wypełnić następujące pola:

Zindywidualizowane Custom containers promote uniqueness

Custom containers promote uniqueness

If you’re looking for packaging to add uniqueness to your brand, you’ve come to the right place.


RPC Superfos
Head Office
Spotorno Allé 8
DK-2630 Taastrup
Denmark
General Inquiries
E-mail: superfos@rpc-superfos.com
Phone: +45 5911 1110
Fax: +45 5911 1180
Sales Inquiries
E-mail: sales@rpc-superfos.com
Phone: +45 5911 1110
Fax: +45 5911 1180